Profile image

นิสิต มน.ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
2 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
1 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เยาวสตรีไทยดีเด่น 2562
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงความยินดีกับนางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิคคณะศึกษาศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลพระราชทาน กับนิสิตรางวัลพระราชทาน มน.
รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

หอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร