Profile image


   

เอกสารทั่วไปไม่อยู่ในหมวดหมู่ สำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3463 แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 16 สิงหาคม 20210
3428 แนวปฏิบัติการใช้ห้ององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 เมษายน 20210
3424 โครงการ สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 6 เมษายน 20210
3416 ใบสมัครกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 29 มกราคม 20210
3415 รายละเอียดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 29 มกราคม 20210
3329 แนวปฏฺิบัติการใช้รถราชการส่วนกลาง 1 กรกฎาคม 20208
3257 ให้เลื่อนการจัดกิจกรรมของนิสิตและบุคลากรในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 6 มีนาคม 202045
3248 ขอความร่วมมือปฏฺบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 2 มีนาคม 202012
3111 คู่มือหอพัก-2562 6 สิงหาคม 201946
2796 ประกาศแนวปฏิบัติการขอใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรมบริเวณตลาดนัดนิสิต มน. 8 พฤษภาคม 201875
2709 ใบสมัครหัวหน้านิสิตหอพัก 1 ธันวาคม 201796
2582 เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าหอพัก 26 กรกฎาคม 20172576
2190 แบบบันทึกการให้คำปรึกษาพี่เลี้ยงก้านกล้วย 22 กรกฎาคม 2016111
2148 รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการนิสิตต่างชาติ ประจำปี 2557 18 พฤษภาคม 201679
2144 ปฏิทินการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปี 2559 18 พฤษภาคม 2016159
1715 แบบฟอร์มใบสมัครงานนิสิต 20 สิงหาคม 2014263
1683 แบบหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 10 กรกฎาคม 2014112
1667 ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดอาชีพ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 30 มิถุนายน 2014102
1666 แบบสอบถามประเมินโครงการห้องสมุดอาชีพ ประจำปี 2554 30 มิถุนายน 201484

เอกสารสำหรับด้านกิจกรรมนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3481 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12 พฤศจิกายน 20210
3479 ขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ (ในช่วง COVID-19) 8 พฤศจิกายน 20210
3429 ขออนุญาตเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 24 เมษายน 20210
3404 แบบฟออร์มบัญชีรายงานรายรับ-จ่าย 9 ธันวาคม 20200
3403 ขออนุมัติแต่งตั้งประธานชมรม 8 ธันวาคม 20200
3402 ขออนุญาตรวมนิสิต ชั้นปีที่ 1 8 ธันวาคม 20200
3401 ขออนุมัติจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและยกเว้นการนำเงินส่งเข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 8 ธันวาคม 20200
3400 ขออนุมัติงบประมาณค่าเลี้ยงรับรอง 8 ธันวาคม 20200
3399 รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8 ธันวาคม 20200
3398 ขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8 ธันวาคม 20200
3397 ขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมงบประมาณ และนำนิสิตออกนอกพื้นที่-กรณีไม่ได้ทำโครงการ 8 ธันวาคม 20200
3396 ขออนุมัติเดินทางไปราชการและนำนิสิตออกนอกพื้นที่-กรณีทำโครงการ 8 ธันวาคม 20200
3395 ขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ 8 ธันวาคม 20200
3394 ขอความอนุเคราะห์ยืมถุงนอน 8 ธันวาคม 20200
3393 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 8 ธันวาคม 20200
3392 ขอความอนุเคราะห์นามอิเล็กทรนิกส์ 8 ธันวาคม 20200
3391 ขอความอนุเคราะห์ขึ้นประชาสัมพันธ์บนจอ LED 8 ธันวาคม 20200
3390 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องสตูดิโอ 8 ธันวาคม 20200
3389 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถไฟฟ้า 8 ธันวาคม 20200
3388 ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการตัดสิน 8 ธันวาคม 20200
3387 ขอเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 8 ธันวาคม 20200
3386 ขอเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 8 ธันวาคม 20200
3383 งก.01 ขอนุมัติจัดกิจกรรม 14 ตุลาคม 20200
3382 งก.02-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 14 ตุลาคม 20200
3381 งก.03-ขออนุมัติงบประมาณนอกแผน 14 ตุลาคม 20200
3380 งก.04 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 14 ตุลาคม 20200
3379 งก.05-ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ 14 ตุลาคม 20200
3378 งก.06-รายงานประเมินผลโครงการ 14 ตุลาคม 20200
3377 งก.07-ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการนอกแผน 14 ตุลาคม 20200
3376 งก.08-ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 14 ตุลาคม 20200
3375 งปม.2-ฟอร์มการเขียนโครงการ64 14 ตุลาคม 20200
1262 กระบวนการดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 เมษายน 202074
1219 ตัวอย่างสรุปแบบสอบถาม (ตาราง) 21 มีนาคม 20131076
1218 ตัวอย่างแบบประเมินผล (ฝีกอบรม) 21 มีนาคม 2013397
1217 ตัวอย่างแบบประเมินผล (การแสดง) 21 มีนาคม 2013789
1216 ตัวอย่างแบบประเมินผล (โครงการ) 21 มีนาคม 2013760

เอกสารสำหรับด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3453 ตัวอย่างขออนุมัติจัดเช่า 7 กรกฎาคม 20210
3452 ตัวอย่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 7 กรกฎาคม 20210
3451 ตัวอย่างขออนุมัติจัดจ้าง 7 กรกฎาคม 20210
3449 ตัวอย่างขออนุมัติจัดเช่า-กรณีวงเงินเกิน-20000-บาท 6 กรกฎาคม 20210
3448 ตัวอย่างแต่งตั้งร่างขอบเขต-กรณีเช่า 6 กรกฎาคม 20210
3447 ตัวอย่างแต่งตั้งร่างขอบเขต-กรณีซื้อ 6 กรกฎาคม 20210
3446 ตัวอย่างแต่งตั้งร่างขอบเขต-กรณีซื้อและจ้าง 6 กรกฎาคม 20210
3445 ตัวอย่างแต่งตั้งร่างขอบเขต-กรณีจ้าง 6 กรกฎาคม 20210
3384 แบบสรุปการโอนเงินตามรายการยืมเงิน มหาวิทยาัลยนเรศวร 4 ธันวาคม 20200
3374 ใบเสร็จรับเงินวิทยากร 9 ตุลาคม 20200
3373 ใบสำคัญรับเงิน 9 ตุลาคม 20200
3372 ใบลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9 ตุลาคม 20200
3370 ตัวอย่างขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9 ตุลาคม 20200
3369 ตัวอย่างขอรายงานผลการเบิกจ่าย-โอที 9 ตุลาคม 20200
3368 ตัวอย่างขอรายงานผลการเบิกจ่าย 9 ตุลาคม 20200
3367 ใบเสนอราคา 9 ตุลาคม 20200
3366 ใบเบิกวัสดุ 9 ตุลาคม 20200
3358 ตัวอย่างขอเปิดระบบ 9 ตุลาคม 20200

เอกสารสำหรับนิสิตด้านวินัย

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3281 สรุปการร้องทุกข์-ปี-2562 29 พฤษภาคม 20205
2633 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 11 กันยายน 201777
2632 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล 11 กันยายน 201761
2631 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดโทษความผิดทางวินัยกรณีทุจริตการสอบ 11 กันยายน 201792
2630 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่เสพสุราหรือมีสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง 11 กันยายน 201791
2629 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัย กรณี นิสิตกระทำความผิดลักทรัพย์ 11 กันยายน 201771
2547 ระเบียบเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 19 มิถุนายน 2017178
2546 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤตินิสิต 19 มิถุนายน 2017547
2545 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของนิสิต 19 มิถุนายน 201782
2544 แบบฟอร์มร้องทุกข์ของประชาชน 19 มิถุนายน 201760
2543 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยนิสิต 19 มิถุนายน 2017117
2306 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร-ว่าด้วย-วินัยนิสิต-พ.ศ.2559 8 พฤศจิกายน 2016211
1955 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติการอนุโลมให้นิสิตใหม่ ขั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สวมรองเท้าผ้าใบเข้าร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2015166
1553 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ห้ามผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า-ออก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2014233
1395 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุโลมให้นิสิตหญิงขั้นปริญญาตรี สวมกางเกงแทนกระโปรงเพื่อเข้าชั้นเรียน 16 สิงหาคม 2013221
1386 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2548 13 สิงหาคม 2013238
1326 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต 14 มิถุนายน 2013400
554 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี 4 พฤษภาคม 2012430
553 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 4 พฤษภาคม 2012418

คู่มือการรับบริการสำหรับนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3465 คู่มือการใช้งานระบบการเขียนโครงการนิสิต 23 สิงหาคม 20210
3427 คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)สำหรับนิสิต กยศ 12 มีนาคม 20150
3042 คู่มือการรับบริการกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 เมษายน 2019165
3041 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 25 เมษายน 201913
3039 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ พ.ศ. 2554 25 เมษายน 20193
3038 คู่มือการรับบริการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 เมษายน 201977

เอกสารสำหรับนิสิตประเภททุนการศึกษา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3480 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 พฤศจิกายน 20210
3467 แบบฟอร์มทุนกรณีฉุกเฉิน 2565 6 ตุลาคม 20210
3087 คู่มือบริการสำหรับนิสิตกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 11 กรกฎาคม 201949
2958 ใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น 12 ธันวาคม 201896
2026 แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 11 พฤศจิกายน 20152617
1920 แนวปฏิบัติในการทำกิจกรรมจิตอาสา-บาเพ็ญประโยชน์ สาหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 12 พฤษภาคม 20151518
333 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (กองทุนสวัสดิการ) 14 ธันวาคม 2011619
332 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011370
327 คำถามที่พบบ่อย 14 ธันวาคม 2011364
324 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึีกษา 14 ธันวาคม 2011552
323 แผนการปฏิบัติงาน 14 ธันวาคม 2011280
320 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 14 ธันวาคม 2011449
318 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011252
312 คำถามที่พบบ่อย 13 ธันวาคม 2011160
311 แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิต 13 ธันวาคม 2011155
58 แบบขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล 6 สิงหาคม 2011226
57 แบบขอรับเงินกรณีทุพพลภาพ 6 สิงหาคม 2011178
56 แบบขอรับเงินกรณีเสียชีวิต 6 สิงหาคม 2011181
55 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ-เงินช่วยเหลือ 6 สิงหาคม 2011222
54 ใบมอบฉันทะ (กองทุนสวัสดิำภาพ) 6 สิงหาคม 2011214