Profile image


   

เอกสารสำหรับบุคลากร

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3468 รายงานช่องทางการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 25 ตุลาคม 20210
3462 แบบติดตามความคืบหน้า-4 19 กรกฎาคม 20210
3461 แบบรายงานการเข้ารับการอบรม-3 19 กรกฎาคม 20210
3460 แบบฟอร์มขออนุญาตฝึกอบรม-2 19 กรกฎาคม 20210
3459 แผนพัฒนารายบุคคล-1 19 กรกฎาคม 20210
3458 กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 13 กรกฎาคม 20210
3441 แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน 17 มิถุนายน 20210
3417 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร 15 กุมภาพันธ์ 20210
3272 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ปรินท์งานเอกสารสี 5 พฤษภาคม 202018
3162 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2562-2564 11 ตุลาคม 20198
3147 คู่มือการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์กองกิจการนิสิต 16 กันยายน 20192
2922 รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม นำแถวและเบิกแถวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 5 ตุลาคม 201815
2731 NU-แผนปฏิบัติงานรายบุคคลกองกิจ 3 มกราคม 201836
2636 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิสิต 13 กันยายน 201713
2628 แบบฟอร์มการขอรับบริการของหน่วยพัฒนาคุณภาพ (พัฒนาระบบ) 6 กันยายน 20177
2627 แบบฟอร์มการขอรับบริการของหน่วยพัฒนาคุณภาพ (แจ้งซ่อม) 6 กันยายน 20176
2625 คำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษานิสิตหอพัก 4 กันยายน 201718
2624 คู่มือการเยี่ยมนิสิตหอพัก 4 กันยายน 201720
2623 รายงานการเยี่ยมนิสิตหอพัก 4 กันยายน 201729
2523 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณรายได้ 7 มิถุนายน 201762
2522 เอกสารซื้อจ้างงบประมาณแผ่นดิน 7 มิถุนายน 201722
2521 ใบเสนอราคา 7 มิถุนายน 201750
2392 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของกองกิจการนิสิต 21 กุมภาพันธ์ 201728
2341 คู่มือเกณฑ์มาตรฐาน-พัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 4 มกราคม 201711
2314 พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่-พ.ศ.2535 16 พฤศจิกายน 20169
2279 ใบเสนอราคา 3 ตุลาคม 201634
2232 เอกสารดาวโหลดใบเสนอซื้อ-จ้าง ใบขอซื้อ-จ้าง /ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบตรวจรับ/ใบเบิก/เงินงบประมาณแผ่นดิน 18 สิงหาคม 201637
2229 เอกสารดาวโหลดใบเสนอซื้อ-จ้าง ใบขอซื้อ-จ้าง /ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/ใบตรวจรับ/ใบเบิก/เงินรายได้ 18 สิงหาคม 201650
2222 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 11 สิงหาคม 20167
1998 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงานสวัสดิการและแนะแนว2559 6 ตุลาคม 201536
1925 ขออนุมัติงบประมาณโครงการ/ค่าใช้จ่ายกรณียังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการ 19 พฤษภาคม 201549
1853 แบบรายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 9 กุมภาพันธ์ 201577
1852 แบบติดตามความคืบหน้าการนำความรู้จากการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 9 กุมภาพันธ์ 201528
1836 ใบสำคัญรับเงิน 26 มกราคม 2015278
1833 ใบยืมรายได้ 26 มกราคม 2015120
1832 ใบยืมเงินแผ่นดิน 26 มกราคม 201546
1794 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต ปีงบประมาณ 2558 20 มกราคม 201534
1784 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร.pdf 16 มกราคม 201530
1713 แบบแสดงความประสงค์จ้างงานนิสิตทำงานพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 สิงหาคม 201433
1681 แผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558 4 กรกฎาคม 201471
1566 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 13 กุมภาพันธ์ 201458
1488 ตารางภาระงาน 1 พฤศจิกายน 201383
1474 แบบฟอร์มแผนกิจกรรมนิสิต ปี 58 ส่วนคณะ 8 ตุลาคม 2013107
1467 ระเบียบกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ตุลาคม 201370
1466 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับศิษย์เก่า) 1 ตุลาคม 2013136
1463 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(สำหรับบุคคลภายนอก) 30 กันยายน 201396
1462 แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับบุคลากร) 30 กันยายน 2013107
1441 แบบฟอร์มใบงานของหน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ 17 กันยายน 201369
1434 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ(ตค56-ม_ค57) 11 กันยายน 201352
1391 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน57 14 สิงหาคม 201369
1362 แบบฟอร์มใบกำหนด JD ปีงบประมาณ 2556 8 กรกฎาคม 201396
1360 ตัวอย่างการเขียนใบกำหนดภาระงาน 8 กรกฎาคม 201368
1359 แบบประเมินบุคลากร 8 กรกฎาคม 201356
1358 แบบประเมินหัวหน้างาน 8 กรกฎาคม 201341
1318 ประกาศอัตลักษณ์บุคลากรกองกิจการนิสิต 13 มิถุนายน 2013163
1233 HRD-3-S04 ขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ (กองกิจ) 2 เมษายน 201343
1232 ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ 2 เมษายน 201356
1142 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต 1 มีนาคม 201341
1046 แบบใบลาแบบต่างๆ 24 ตุลาคม 2012296
967 แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 23 สิงหาคม 2012139
28 แบบฟอร์มการเงิน 1 6 สิงหาคม 2011315
27 แบบฟอร์มการเงิน 2 6 สิงหาคม 2011260
26 แบบฟอร์มเบิกเงินค่าOT 6 สิงหาคม 2011291
25 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินรายได้้/งบประมาณ 6 สิงหาคม 2011263
24 แบบฟอร์มรายงานไปราชการ 6 สิงหาคม 2011266
23 แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงาน 6 สิงหาคม 2011144
21 แบบฟอร์มงานบุคคล 6 สิงหาคม 2011164
20 แบบขอความอนุเคราะห์ยืมพัสดุ 6 สิงหาคม 2011145
19 แบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ 6 สิงหาคม 2011110
18 ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 6 สิงหาคม 2011149
17 ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 6 สิงหาคม 2011124
16 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างปกติ 6 สิงหาคม 2011178