Profile image


   

เอกสารเกี่ยวกับประกาศ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3464 ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 19 สิงหาคม 20210
3439 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้นำนิสิตที่สมควรได้รับชุดครุยวิทยฐานะ และเหรียญเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 31 พฤษภาคม 20210
3423 ประกาศ เรื่อง งดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาค และปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2564 17 มีนาคม 20210
3419 ประกาศ เรื่อง รับรองสิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 2 มีนาคม 20210
3385 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณที่ได้รับจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมนิสิต 7 ธันวาคม 20200
3324 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันงดจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบกลางภาค และปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2563 26 มิถุนายน 202010
3279 ปประกาศ เรื่อง อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 27 พฤษภาคม 202010
3196 ประกาศ เรื่องหยุดการเรียนการสอน 2 ธันวาคม 201910
3137 ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 5 กันยายน 201931
3136 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก การเทียบโอน และการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 5 กันยายน 201913
3135 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กันยายน 201921
3119 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการมอบชุดครุยวิทยฐานะและเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 สิงหาคม 201915
3118 ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกการรับเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2563 8 สิงหาคม 201916
3081 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 5 กรกฎาคม 201911
3057 ประกาศรายชื่อผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 16 พฤษภาคม 201937
3049 บันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 7 พฤษภาคม 201941
3048 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 5 พฤษภาคม 201952
3018 ผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่น 9/2562 จังหวัดพิษณุโลก 20 มีนาคม 20194
3001 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 1 มีนาคม 201919
2950 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา 29 พฤศจิกายน 201823
2920 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 3 ตุลาคม 201821
2919 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำนิสิตออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ตุลาคม 201814
2917 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 2 ตุลาคม 20183
2884 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ห้ององค์กรกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 29 สิงหาคม 201815
2873 อัตราค่าสาธารณูปโภค 2561 14 สิงหาคม 20189
2872 กำหนดราคารจำหน่ายอาหารสำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 สิงหาคม 201813
2871 อัตราค่าเช่าและค่าบำรุงการใช้พื้นที่ศูนย์จำหน่ายอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 สิงหาคม 20184
2865 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 8 สิงหาคม 201819
2788 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 17 เมษายน 201823
2787 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครผู้นำกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 17 เมษายน 201825
2781 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมอิสระและการต่ออายุชมรมกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เมษายน 201824
2394 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงิน กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 21 กุมภาพันธ์ 201723
2393 ประกาศมหาวิทยาลัยนรเศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงินและคืนเงินยืมกองทุนฉุกเฉินไทยช่วยไทย 21 กุมภาพันธ์ 201719
2124 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียนและนิสิตผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 1 สิงหาคม 201641

เอกสารเกี่ยวกับคำสั่ง

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3482 คำสั่ง เรื่องการพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต และสมาชิกสภานิสิต ประเภทสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต สืบแทน 25 พฤศจิกายน 20210
3466 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 25 สิงหาคม 20210
3440 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 6 มิถุนายน 20210
3437 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 28 พฤษภาคม 20210
3422 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564 17 มีนาคม 20210
3414 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 7 มกราคม 20210
3413 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 7 มกราคม 20210
3412 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 7 มกราคม 20210
3411 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 8 7 มกราคม 20210
3410 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 7 7 มกราคม 20210
3409 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 7 มกราคม 20210
3408 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 7 มกราคม 20210
3407 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 7 มกราคม 20210
3406 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 7 มกราคม 20210
3327 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 30 มิถุนายน 20204
3326 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 30 มิถุนายน 20201
3270 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 22 เมษายน 20209
3269 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 (เพิ่มเติม) 14 เมษายน 20209
3268 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 (เพิ่มเติม) 14 เมษายน 20208
3253 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 4 มีนาคม 202014
3252 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 4 มีนาคม 202026
3247 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 2 มีนาคม 202013
3051 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 13 พฤษภาคม 201923
3015 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาสภานิสิต องค์การนิสิต และชมรมกิจกรรมส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 14 มีนาคม 201945
3014 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 14 มีนาคม 201969
3000 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 28 กุมภาพันธ์ 201943
2827 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 19 มิถุนายน 201821
2826 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 19 มิถุนายน 201826
2822 คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การนิสิต สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201835
2821 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ สภานิสิต ชมรมกิจกรรมส่วนกลาง และกลุ่มกิจกรรมอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201839
2820 คำสั่ง แต่งตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 11 มิถุนายน 201845
2257 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 กันยายน 201621
2131 คำสั่งกองกิจการนิสิต เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบสัมภาษณ์นิสิตทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 ธันวาคม 201615
2128 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ 9 กุมภาพันธ์ 20155
2115 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 09
2111 คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 0 011

ข้อบังคับ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3339 test ข้อบังคับ 14 กรกฎาคม 20201

เอกสารเกี่ยวกับประกาศด้านวินัยนิสิต

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3340 testเอกสารเกี่ยวกับประกาศด้านวินัยนิสิต 14 กรกฎาคม 20202