Profile image


   

เอกสาร/รายงาน/คูมือ/การปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
3274 รายงานประจำปี 2563 12 พฤษภาคม 20201
3146 คู่มือการใช้บริการห้องประชุมออนไลน์กองกิจการนิสิต 16 กันยายน 20191
3071 สรุปบทเรียนโรคซึมเศร้า 18 ก.ย. 61 18 มิถุนายน 20194
3070 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานบริการสวัสดิการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2562 18 มิถุนายน 20195
2786 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 11 เมษายน 201832
2391 รายงานผลการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 21 กุมภาพันธ์ 201720
2380 รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์รับแจ้งฉุกเฉินนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559 20 กุมภาพันธ์ 201710
2227 Results of Operations (รายงานผลการดำเนินงาน FSO) 17 สิงหาคม 20167
2214 สรุปบทเรียนการทำงานเพื่อเอาชนะยาเสพติด anti-drug 2015 8 สิงหาคม 20166
2185 ยุทธศาสตร์และนวัตกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา-สัมนากิจการนิสิต 15 กรกฎาคม 201623
2184 แผนยุทธศาสตร์-๑๐-ปี-ม.นเรศวร 15 กรกฎาคม 201644
2183 Nu-Forum-12July2016 15 กรกฎาคม 201612
2161 รายงานการประเมินผล โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 10 มิถุนายน 201611
2153 รายงานสรุปทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 28 พฤษภาคม 201612
2150 ภาระงานสวัสดิการและแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2559 24 พฤษภาคม 20167
2141 คูมือการให้บริการนิสิตต่างชาติ 16 พฤษภาคม 20169
2023 ข้อบังคับจรรยาบรรณ 10 พฤศจิกายน 201511
1988 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา-ปีการศึกษา2558 7 กันยายน 201519
1742 คู่มือการให้คำปรึกษาด้านกิจการนิสิต 25 กันยายน 201426
1741 แนวปฏิบัติที่ดี ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนิสิต (NUSEC) 25 กันยายน 201435
1739 แนวปฏิบัติที่ดี NUSEC 25 กันยายน 201426
1736 รายงานประเมินผลโครงการอบรมภาษาอ้งกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองก_จการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2557 23 กันยายน 20149
1735 รายงานสรุปประเมินคุณภาพการให้บริการ กองกิจการนิสิต ม.นเรวร ประจำปีงบประมาณ 2557 23 กันยายน 201414

วิจัยสถาบัน

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1277 ทดสอบระบบวิจัยสถาบัน 30 เมษายน 201330

KM

ลำดับ หัวข้อ วันที่ โหลด เซฟ
1549 ประชุมวิชาการเรื่อง การแนะแนวกับปรากฏการทางสังคม (Guidance and Social Phenomenon) 27 มกราคม 201411
1548 ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 27 มกราคม 201417
1547 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 27 มกราคม 201423
1486 แนวปฏิบัติศูนย์ฉุกเฉินนิสิต 24 ตุลาคม 201330
1485 โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกิจการนิสิต 22 ตุลาคม 201333
1484 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารด้วยการจัดเก็บและทำลาย 22 ตุลาคม 201323
1483 สัมมนาเวทีชุมชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอดส์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและลดการติดเชื้อราใหม่ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 22 ตุลาคม 201311
1482 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 22 ตุลาคม 201314
1478 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 14 ตุลาคม 201321
1369 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 17 กรกฎาคม 201326
1301 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทางวินัยนิสิต 23 พฤษภาคม 201335