Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
เอกสารการสมัคร
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 - 5
ถึงวันที 10 มิถุนายน 25...
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 -3 นิสิตชายและหญิงที่มีความประสงค์
จะสมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ให้ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์ ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา

1. ใบรับรองการจบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา      (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
2. รูปถ่ายแเต่งเครืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 รูป
3. เอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ฉบับจริง และสำเนา
    จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะชั้นปีที่ 3)
4. สำเนาทะเบียนบ่้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 650 บาท
7. ค่ากิจกรรม จำนวน 110 บาท
8. เอกสารการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5
1. ใบรับรองการจบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ค่ากิจกรรม จำนวน 110 บาท
4. เอกสารการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3
เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 25.. (เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน)
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
- การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
- พิธีชุมนุมสวนสนาม วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี
- เริ่มเรียน (ภาคทฤษฎี) เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 25.. ฝึก ณ.   นฝ.นศท.จทบ.พ.ล.
- การฝึกภาคสนาม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ .. ที่ค่ายฝึก   นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
- การสอบภาคทฤษฎี
   เฉพาะชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5 ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม    54ที่โรงเรียนจ่านกร้อง
- การแต่งกาย ชุดนศท. พร้อมบัตรประจำนศท.(ห้ามลืม) + ดินสอ 2B +   ยางลบ

** วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง**

--หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน-- --หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน--
บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
คุณสมบัติ

นิสิตชายซึ่งไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์จะต้อง
เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีถัดไป และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท
และมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึง พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันและยื่นขอผ่อนผันได้ที่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคมของทุกปี

เอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ (รับเอกสารได้ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของนิสิต)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาการย้ายภูมิลำเนาทหาร (สด.10) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

แบบฟอร์มการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. ในปีต่อไปนิสิตไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อมหาวิทยาลัยอีก
2. นิสิตต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุุกปี ตามวัน และเวลา ที่ระบุใน สด.35 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
โดยนำหลักฐาน สด.9, สด.35 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย หากไม่ไปแสดงตน มีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี
และเข้าเป็นทหารกองประจำการทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
3. ในกรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารทราบ ภายใน 30 วัน
นับจากวันสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดคือ ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3

และทำการปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หากมีความประสงค์จะทำการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือนิสิตได้รับหมายเรียกพล แต่ไม่สามารถไปทำการฝึกได้ ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อ
ฝึกวิชาทหารและยื่นขอผ่อนผันการเรียกพลได้ที่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารอเนกประสงค์

เอกสารการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. สำเนาบัตรประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกพล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

แนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2555
การเข้าร่วมแข่งขันรายการ "คนเก่งภาษาไทย"
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใบสมัครประกวดภาพถ่าย"มหกรรมชมรมสายใยรัก ครั้งที่ 2
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22


จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว ติดตามทั้งหมดได้ที่นี่
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Online : 1 คน
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1210-6 โทรสาร 0-5596-1223