Profile image


คู่มือ/ รายงาน /สถิติ / e-service

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู๋มือทุนการศึกษา
คู่มือการดำเนินงานคีย์ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานหอพักนิสิต
คู่มือศูนย์สุขภาวะ
คู่มือการดำเนินงานทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยนเรศวร
คู่มือปฏิบัติงานให้คำปรึกษานิสิต
คู่มือปฎิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนิสิต-63
คู่มือปฎิบัติงานการจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยธุรการและสารบรรณ
คู่มือเจ้าหน้าที่บริการนิสิตพิการ
คู่มือการปฏิบัติงานการสร้างเว็บไซต์ให้หน่วยงาน
คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
คู่มือปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
คู่มือการปฏิบัติานด้านงานทุนการศึกษา

E- Service